1        Algemeen

 

Jongerensociëteit “de Kajuit” heeft als doel het bieden van gezelligheid en ontspanning voor de jeugd vanaf groep 7 van de basisscholen. Dit wordt uitgevoerd door middel van het organiseren van verschillende activiteiten door en voor jongeren. De Kajuit draait inmiddels sinds 1980 voor de jongeren, in het begin van 15 tot 25 jaar, maar is zich sinds 1998 actiever gaan richten op de jeugd van 12 tot 16 jaar. Groep 7 is sinds september 2002 een vaste groep binnen de Kajuit. Uiteraard is de Kajuit ook voor de “oudere” jeugd nog steeds beschikbaar.

 

Officieel is “de Kajuit” (en het gebouw) een onderdeel van de R.K. Parochies Enschede-Noord. Desondanks is de Kajuit voor iedereen (alle gezindten en nationaliteiten) toegankelijk. De Kajuit wil de jongeren een platform bieden waar vele richtingen en meningen een plaats kunnen vinden en waar de jongeren elkaar in goede en gezellige sfeer kunnen ontmoeten.

 

Het bestuur van de Kajuit is van mening dat de Kajuit zich de komende jaren meer en beter kan profileren mits daar voldoende draagkracht (personele en financiële) voor is. Het bestuur wil gaan onderzoeken of het mogelijk is zich bezig te gaan houden met het organiseren en verzorgen van “verlengde schooldag” activiteiten.

 

Een andere zaak waar de Kajuit zich sinds augustus 2001 mee bezig houdt is het bieden van een zgn. digitaal trapveldje. Na subsidie van de Gemeente Enschede is het bestuur erin geslaagd een multimediaruimte in te richten. Eind 2001 is er ook een aansluiting op het wereldwijde internet gerealiseerd. Het bestuur wil zo de jongeren de mogelijkheid bieden kennis te maken met moderne technische voorzieningen en de mogelijkheden en onmogelijkheden van het internet. Op verschillende tijden zijn jongeren welkom om gebruik te maken van deze voorzieningen.

 

Natuurlijk zijn zaken als leden, accommodatie, personele bezetting kaderfuncties en financiën de belangrijkste basis om bovengenoemde doelen te kunnen realiseren. Hier volgt een samenvatting van de beleidsdoelstellingen.

 

 

2        Beleidsdoelstellingen

Wanneer we kijken naar de huidige activiteiten en de uitbreiding op deze activiteiten kunnen we een aantal beleidsdoelstellingen formuleren.

2.1   Leden

Het streven van het bestuur is om zoveel mogelijk jongeren (met name in Enschede-Noord) te interesseren voor de activiteiten en mogelijkheden die “de Kajuit” hen te bieden heeft.  Het huidige aantal leden in de leeftijdsgroep vanaf groep 7 t/m klas 5 bedraagt meer dan 120 terwijl daar de oudere leden (ruim 30) dan nog bijkomen. Samen met de kaderleden heeft de Kajuit ruim 180 leden.

 

Toch bezoeken al deze leden niet geregeld de activiteiten. Er is een grote fluctuatie in bezoekersaantallen bij de verschillende activiteiten. Het bestuur streeft ernaar om de fluctuaties in het bezoek zoveel mogelijk te  analyseren en tegen te gaan. Natuurlijk zijn er altijd activiteiten die minder bezocht worden maar het streven is toch een minimaal aantal van 20 personen per activiteit.

 

2.2   Kaderleden

Momenteel bestaat het kader uit zo’n 20 personen. Hierbij zitten ook enkele ouders, oud-leden en enkele jongeren (18-19 jaar). Het bestuur streeft ernaar om een zo breed mogelijk kader in te kunnen zetten. Dubbelfuncties moeten zoveel mogelijk worden vermeden.

 

2.3   Accommodatie

Door de ramp van 13 mei 2000 is het gebouw van de Kajuit ernstig beschadigd. Dankzij de Gemeente Enschede, het Juliana Welzijn Fonds (tegenwoordig Oranjefonds) en een minimale uitkering van de verzekering (het gebouw kan beter gesloopt worden ?) is het bestuur erin geslaagd het gebouw grondig op te knappen. Niet alleen de schade is hersteld maar ook is er het nodige gedaan aan de diverse ruimten en de buitenzijde van het gebouw.

 

Het bestuur zal er voor waken dat de Kajuit een veilig onderkomen is voor de aanwezige mensen. Daarom zal er blijvend, met de nodige aandacht, aan de veiligheidsvoorzieningen moeten worden gewerkt.

 

In september 2002 is de tuin van de Kajuit omgetoverd tot een fraai speel-terrein. De gehele opervlakte is bestraat en er is een afdak gemaakt. Verder zijn er speeltoestellen als een basketbal bord, een buiten-tafeltennistafel en voetbaldoeltjes aanwezig. De nog aanwezige tuin en een groot aantal bloembakken zijn opnieuw ingericht door de gehandicapten van het dagactiviteitencentrum voor volwassennen Tuinderij DAC Lijsterstraat.  De realisatie van dit project is geheel te danken aan de Gemeente Enschede en de vrijwilligers voor hun inzet.

 

Verder wil het bestuur voortdurend kijken wat er gedaan kan worden om de kwaliteit van het (houten) gebouw beter te maken. Daarbij gaat op korte termijn de aandacht zeker ook uit naar het dak en de boeien. Bij een controle in november 2002 is gebleken dat door de vuurwerkramp toch vele dakpannen stuk zijn gegaan. Deze controle is uitgevoerd omdat het op steeds meer plaatsen begon te lekken in het gebouw.

 

2.4   Financiën

Om de drempel tot het lidmaatschap van de Kajuit zo laag mogelijk te houden streeft het bestuur er naar om een zeer lage contributie en een redelijke prijs voor consumpties te hanteren.

 

De Kajuit kent normaliter 3 bronnen van inkomsten: een subsidie van de Gemeente Enschede voor voornamelijk huisvestingskosten, een bijdrage in de huisvestingskosten door de RK Parochies Enschede-Noord en de opbrengsten van de exploitatie tijdens diverse activiteiten.

 

Na de ramp van 13 mei 2000 heeft de Kajuit met succes een beroep kunnen doen op enkele sponsoren (waaronder de Gemeente Enschede en het Juliana Welzijn Fonds) waardoor de nodige financiën voor het opknappen van het gebouw zijn binnengekomen.

 

Echter door diverse voorzieningen (internet-aansluiting, alarminstallatie, aansluiting kabel) zijn de exploitatiekosten dusdanig gestegen dat de Kajuit de kosten goed in de gaten moet houden. Sponsoren voor diverse zaken blijven altijd welkom. 

 

2.5   Communicatie

Het bestuur streeft naar een optimale communicatie naar de leden. Hoewel momenteel veelal gebruik wordt gemaakt van een papieren uitnodiging en publicaties op het publicatiebord komen moderne communicatiemiddelen als Internet zeker ook aan de orde.

 

Ook streeft het bestuur ernaar op regelmatige tijden met de kaderleden te vergaderen om de onderlinge communicatie op gang te houden. Een jaarlijkse kader-dag is een streven om iedereen bekend te laten worden met het bestuursbeleid en de onderlinge ideeën optimaal te kunnen uitwisselen.

 

2.6       Juridische status

Op 14 januari 2003 zijn in de ledenvergadering de statuten van de Kajuit goedgekeurd. Met deze statuten is het mogelijk geworden de Kajuit bij de Kamer van Koophandel in te schrijven als vereniging. Het bestuur heeft op 3 februari 2003 de Kajuit ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veluwe en Twente.  De vereniging jongerensociëteit de Kajuit is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

 

 

 

OPMERKINGEN....

SPONSOREN.......

TIPS................Laat het ons weten en mail ons:  kajuit@planet.nl